Muzeum KolínMuzeum Český BrodSkanzen KouřimKostely kolínskaTvrz HradenínMuzeum dětem
  • EXPOZICE

O muzeu

Muzeum Kouřimska, založené roku 1906, sídlí v historické budově Staré radnice uprostřed kouřimského náměstí. Zdejší sbírkový fond dokumentuje bohaté dějiny někdejšího krajského a královského města Kouřim a jeho bezprostředního okolí. Muzeum nabízí k prohlídce rozsáhlou a atraktivní historickou expozici. Zároveň zajišťuje průvodcovskou službu v nedalekém kostele sv. Štěpána s unikátní raně gotickou kryptou a zvonicí s obrácenými zvony. V Kouřimi je dále možné navštívit Muzeum lidových staveb, které je naším jediným skanzenem představujícím lidovou architekturu z celých Čech. Muzeum Kouřimska v Kouřimi je součástí Regionálního muzea v Kolíně, příspěvkové organizace Středočeského kraje.

Stará radnice - sídlo Muzea Kouřimska Expozice "Středověká Kouřim a Kouřimsko" Přednáška v Muzeu Kouřimska Z expozice "Středověká Kouřim" Kostel sv. Štěpána a zvonice Klenba kaple sv. Kateřiny v kostele sv. Štěpána Koncert staré hudby v kostele sv. Štěpána Obráceně zavěšený zvon "Marie" ve zvonici kostela sv. Štěpána Kouřimská muzejní noc v kostele sv. Štěpána
Pozdně gotický kachel s reliéfem gryfa - nález z Voteleže u Kouřimi Forma na výrobu hlavičky loutky z pozůstalosti Františka Netáhlíka Portrét Ignáce Čečrdleho Barokní komodový sekretář Gotický svorník s reliéfem anděla z Klášterní Skalice Zlomek raně středověké plastiky ze Staré Kouřimi - pohanský kultovní předmět (?) Lidová podmalba "Poslední věci člověka", 18. století Fotografie "Slavnost Božího těla na náměstí v Kouřimi", konec 19. století Majolikové džbány, Pesaro, počátek 19. století Rudolf Walter: Hrnčířská ulička v Kouřimi Koutní plachta z konce 18. století

Představujeme muzejní sbírky

Sekeromlat s čepcovitým týlem

Součástí archeologické sbírky Muzea Kouřimska v Kouřimi je též poměrně dobře zachovalý čepcovitý sekeromlat (též sekeromlat s čepcovitým týlem) z období kultury nálevkovitých pohárů.
Kultura nálevkovitých pohárů spadá do období staršího eneolitu (pozdní doba kamenná, starší fáze od 3800 př. Kr.) a je pojmenována podle charakteristických nádob (pohárů, hrnců a mís), vyznačujících se nálevkovitě (do tvaru trychtýře) rozevřeným hrdlem. Pohřební ritus je kostrový ve skrčené poloze na boku, v mladších fázích s přechodem ke kremaci. Na Kouřimsku známe několik nalezišť, z nichž můžeme jmenovat alespoň Kouřim, Libodřice, Malotice, Třebovli, Plaňany, Radim, Klášterní skalici nebo Zásmuky. 
Eneolit obecně je dobou zrychlování vývoje společnosti, je domestikován kůň, do běžného užívání se dostává kolo a z archeologických nálezů vyplývá, že je využívána tažná síla dobytka k dopravě a obdělávání polí. Jednou z významných novinek je též využití mědi jako nové výrobní suroviny, ta se však na našem území v počátcích pozdní doby kamenné vyskytuje poměrně vzácně a je využívána zejména k tvorbě drobných šperků. Zásadní místo ve výrobě nástrojů tak nadále zaujímá takzvaná broušená kamenná industrie, tvořená z hrubého polotovaru přitloukáním, ořezáváním (deskovitými vápencovými pilami), odbíjením, retušováním, obrušováním na stacionárním brusu a poté vlastním broušením a hlazením do výsledného tvaru. Podle druhu a způsobu využití nástroje bývá, nejčastěji za použití dutého vrtáku podsypávaného abrazivem, na těle umístěno vrtání pro násadu. S nástupem staršího eneolitu také začíná souvislá vývojová řada broušených nepracovních nástrojů – zbraní, mezi jejichž nejvýznamnější zástupce patří bojové sekeromlaty, které často napodobují vyspělé měděné předlohy z jihovýchodní Evropy a severního Černomoří. Sekeromlaty se od běžných seker rozlišují zejména absencí pracovních stop na břitu, který často není ani pořádně vybroušený a týlem upraveným na funkci mlatu či kladiva. Rozdíl je též ve vývrtu pro topůrko, který bývá posunut směrem dále od týlu a zaujímá místo blíže středu předmětu, kolmo na bázi a rovnoběžně s linií ostří. Morfologicky jsou velmi variabilní, rámcově se však dají dělit do tří skupin, z nichž každá má řadu typů a variant: ploché, s čepcovitým týlem a s obloukovitým týlem. První dva typy jsou charakteristické pro starší období kultury nálevkovitých pohárů, kdežto sekeromlat s obloukovitým týlem spadá do mladší fáze. Na většině typů se objevuje výzdoba v podobě plastických lišt, žlábků, žeber aj., což jim propůjčuje ráz umělecko-řemeslného výrobku. 
Kouřimský sekeromlat s čepcem je však spíše jednodušší, nezdobený, je 13,4 cm dlouhý, 4,8 cm široký a 4,1 cm vysoký, černé barvy. Má málo vybroušené konvexní ostří, tělo je oblé bez žebra a týl přímý, na hřbetě je mírně poškozen. Průvrt je tvaru komolého kužele s průměrem 1,5cm na jedné a 1,1 cm na druhé straně.
Sekeromlaty se dají nalézt jak v prostředí hrazených i nehrazených sídlišť, tak na pohřebištích, což dokazuje, že se nejedná o luxusní výrobek privilegovaných vrstev společnosti, přesto ale jsou nositeli informace o jejich vlastníkovi, neboť díky jejich provedení a absenci stop po pracovní činnosti lze předpokládat, že sehrávali společenskou funkci v roli jednoho z atributů vrstvy bojovníků.

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Aktuální otevírací doba:

Zavřeno do 31. 3. 2017 

Vstupné:
základní: 30 Kč /dospělí/
zlevněné: 15 Kč
/děti, studenti, důchodci, držitele karet EYCA/
rodinné: 60 Kč
/2 dospělí + max. 3 děti od 6 let do 15 let/
zdarma: /děti do 6 let, ZTP, ZTPP, AMG, Klub přátel RMK/

aktuality

Přednáška "Společenský život hmyzu"

více - Přednáška
Zveme Vás do Regionálního muzea v Kolíně na přednášku RNDr. Kláry Bezděčkové, Ph.D., která se koná v úterý 6. prosince v 17.00 hodin.
(29.11.2016)

Výběrové řízení na pozici "Účetní - fakturant"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Účetní - fakturant".
(29.11.2016)

Výběrové řízení na pozici "Referent majetkové správy"

Regionální muzeum v Kolíně vyhlašuje výběrové řízení na pozici "Referent majetkové správy".
(28.11.2016)

Svatomikulášská obchůzka v kouřimském skanzenu

více - Svatomikulášská obchůzka v kouřimském skanzenu
Zveme Vás do Muzea lidových staveb v Kouřimi na program tradiční Svatomikulášské obchůzky, který se koná v neděli 4. prosince v 10.00 - 16.00 hodin.
(26.11.2016)


Reg­ionální muzeum v Kolíně | Brandlova 35, 280 02 Kolín I | 321 722 988 příspěvková organizace Středočeského kraje 
logo_100